Välj en sida

Integritetspolicy och Cookie Policy

Integritetspolicy

Denna dag, 2020-09-09, har följande policy upprättats för Ekonomab AB (559270-7078)

.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

Expand your Economy AB med organisationsnummer 559270-7078 och adress Smultronvägen 3E, 51157 Kinna ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Företaget är därför personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppfiter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

När du besöker hemsidorna kan vi således komma att använda följande personuppgifter: Kommunikation såsom meddelanden och kommentarer. Informationen sparas för att kunna föra samtal med kund och kunna visa upp om rättslig tvist skulle uppstå. Kunddata kopplat till köp, bokningar och beställningar såsom kontrakt- och adressuppgifter. Även kvittensuppgifter och kontokortsuppgifter via tredjepart (vi använder oss utav Stripe för betalningar). Dessa används för att kunden ska kunna köpa och ta del av det som finns på hemsidan. Användardata i form av uppgifter om hur du använder hemsidorna. Detta används för att kunna förbättra hemsidan och bygga upp den på ett sätt som är bäst för kunderna. Det används också för säkerheten och driften, kunna göra säkerhetskopior samt publicera och administrera tjänsterna. Marknadsföringsdata i form av dina val gällande att ta emot marknadsföringsmaterial för oss och tredjepart. Dessa används för att du ska kunna ta del av marknadsföring som inkluderar undersökningar och give-aways. Resultaten mäts också för en mer effektiv markandsföring. Detta används för att kunna förbättra hemsidan och bygga upp den på ett sätt som är bäst för kunderna.

Uppgifter som kunddata och användardata för att ge relevant information på hemsidorna samt annonser till dig. Det görs för att kunna utveckla en verksamhet som växer.

Vi kan vara tvungna att hantera dina personuppgifter utan din vetskap om det krävs enligt lag. Vi kan också vara tvungna att häva order eller köp om du inte kan ge de personuppgifter som krävs för att ingå avtal.

Uppgifter samlas in på hemsidorna, på event, i formulär osv för att kunna skapa en bra plattform med support, möjlighet till order och köp, marknadsföring tjänsterna. Viss data samlas in automatiskt via Cookies, läs mer under Cookie Policy. Tredjepart-tjänster som Google Analytics, som är baserat utanför EU, används. Även betaltjänsten Stripe.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Internationella överföringar

Vi har leverantörer både inom och utanför EU. De uppfyller kraven för GDPR och Privaxy Shield (motsvarande förordning i USA). När vi överför data till leverantörer utanför EU gör vi vårt bästa för att samma höga krav på säkerhet ställs.

Om varumärket eller hemsidorna skulle bli uppköpta så kan uppgifterna bli överförd till den nya ägaren.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Tiden är kopplat till typ av information, känslighet och mängd. Tiden som vi sparar material kopplas också till exempelvis bokföringslagen som säger att material ska sparas i 7 år. Det inkluderar transaktionsinformation. Längre tid för lagring gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Under vissa omständigheter kan du be oss radera data. Kontakta oss på anna@ekonomab.se

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@aconomics.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till anna@ekonomab.se om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.expandab.se.

Policyn har sammanställts med hjälp av dokumeras mall (dokumera.se).

Cookie Policy

Enligt lag ska man upplysa om cookies och att det används på hemsidan, även att du kan radera dem.

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare och kan användas av webbplatserna du besöker för att förbättra användarupplevelsen.

På denna webbplats används cookies. När du besöker hemsidan första gången godkänner du det genom att fortsätta vara på den.

På denna hemsida används cookies för att genom teknik (inkl. spårning och analysverktyg) skapa en bra hemsida, bra användarupplevelse och kunna utveckla hemsidan i rätt riktning. För att kunna göra det tar vi reda på hur många besökare hemsidan har, hur de navigerar och vilka sidor som är mest besökta. Verktygen hanteras, i linje med GDPR, av oss och tredje part.

Du kan göra inställningar som förhindrar att cookies placeras. Det görs i dina webbläsarinsättningar. Vi hänvisar till denna guide gällande att ta bort cookies i din webbläsare: https://help.one.com/hc/sv/articles/115005678729